Zásady ochrany osobních údajů

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Podniky skupiny Webasto respektují Vaše soukromí a ochranu Vašich osobních údajů berou velmi vážně. Chtěli bychom, abyste věděli, kdy a jaké osobní údaje ukládáme a jak je používáme. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zajistí, že budou dodrženy předpisy o ochraně osobních údajů.

Podniky skupiny Webasto zpracovávají Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a příslušnými vnitrostátními předpisy.

Anonymní sběr osobních údajů

Můžete navštívit nepersonalizované webové stránky skupiny Webasto (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com a www.webasto-career.com), aniž byste nám museli sdělit, kdo jste. Když navštívíte naši internetovou nabídku, zaprotokoluje se IP adresa používaná aktuálně Vaším osobním počítačem, typ prohlížeče a operační systém Vašeho osobního počítače, dále pak webová stránka, z níž jste nás navštívili, datum a čas a Vámi navštívené webové stránky. Avšak nemůžeme a také nemáme v úmyslu zpětně zjistit Vaše osobní údaje. Tyto informace budou vyhodnoceny pro statistické účely. Vy zůstanete jako jednotlivý uživatel anonymní.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou definovány jako údaje, kterými lze přímo či nepřímo identifikovat Vaši osobu. Patří sem takové údaje, jako je Vaše jméno, adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, fax. Informace, které není možné přímo spojit s Vaší skutečnou identitou (jako například doba, po kterou se zdržíte na webové stránce nebo počet uživatelů webové stránky), mezi tyto osobní údaje nepatří. Podniky skupiny Webasto shromažďují osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je sami ze své vůle sdělíte, například při vyplňování přihlašovacího formuláře, při registraci pro účely poskytování personalizovaných služeb nebo při zaslání žádosti o zaměstnání. Vaše osobní údaje uvedené ve formuláři budou ukládány pouze k níže uvedeným účelům:

 • vyhovění Vaší žádosti o nabídku ze strany společnosti Webasto,
 • přihlášení k odběru novinek a zasílání novinek (newsletter),
 • předávání Vašich osobních údajů v rámci žádosti o zaměstnání příslušnému osobnímu oddělení,
 • analýza anonymizovaných uživatelských údajů pro účely rozšíření a zlepšování naší webové stránky.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů:
Osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli naplnit účel smlouvy, kterou s námi uzavíráte, tedy abychom Vám mohli poskytnout sjednané zboží. Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme pro účely oprávněných zájmů Společnosti. Oprávněným zájmem Společnosti rozumíme zejména možnost uskutečnit s Vámi výměnu informací, tedy řádnou a transparentní komunikaci mezi Vámi a příslušným podnikem skupiny Webasto. Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to zvláště pro účely zasílání novinek (newsletterů).

Předávání osobních údajů poskytovatelům služeb

Vyhrazujeme si právo předat Vaše data dalším společnostem skupiny Webasto, našim autorizovaným prodejcům a servisním partnerům, abychom Vám poskytli co nejlepší služby. V případě, že požádáte o nabídku autorizovaného prodejce prostřednictvím naší webové stránky www.webasto-comfort.com, poskytneme Vaše poskytnuté osobní údaje příslušnému prodejci, kterého jste si vybrali.

Webasto Vám samozřejmě poskytne podporu v souvislosti s odůvodněnou žádostí o vymazání informací nebo o předání dat  Vaším jménem poskytovateli služeb.

Předávání údajů jiným třetím stranám je zakázáno, pokud k tomu nemáte výslovné svolení.

Příjemci / Kategorie příjemců osobních údajů

Vyhrazujeme si právo předávat Vaše osobní údaje ostatním podnikům skupiny Webasto, našim autorizovaným prodejcům a servisním partnerům, aby Vám mohli poskytovat optimální servis. Pokud si prostřednictvím naší webové stránky https://www.webasto-comfort.com, vyžádáte nabídku některého prodejce, předáme Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili, Vámi vybranému prodejci.
V rámci oprávněné žádosti o informaci, popř. vymazání dat Vám bude naše společnost samozřejmě nápomocna tak, že žádost zašle Vaším jménem poskytovateli služeb.
Předání Vašich osobních údajů jiným třetím osobám je vyloučeno, ledaže byste k tomu dali svůj výslovný souhlas.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám sdělili prostřednictvím naší webové stránky, budou uchovávány pouze po takovou dobu, která je nezbytná ke splnění účelu, pro který jste nám své údaje svěřili. Pokud musí být dodrženy lhůty pro uchování údajů pro obchodní a daňové účely, může činit doba uchování určitých osobních údajů až 10 let.

Vaše práva

Vaše práva v oblasti zpracování osobních údajů jsou uvedena v přehledu níže:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na vymazání;
 • právo podat námitku;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Máte právo podat u příslušného dozorového úřadu stížnost.

Pokud již nebudete souhlasit s uložením svých osobních údajů nebo pokud by již tyto údaje nebyly pravdivé, zajistíme na základě příslušného pokynu v souladu s příslušnými ustanoveními relevantních předpisů vymazání, opravu nebo zablokování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost Vás budeme bezplatně informovat o všech osobních údajích, které jsme o Vás nashromáždili. Pokud budete mít dotazy týkající se sběru, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů, budete-li požadovat informace, opravu nebo zablokování či vymazání osobních údajů a v případě otázek ohledně užívání dalších práv se prosím obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Webasto (dataprotection@webasto.com) nebo zašlete písemný dotaz příslušnému podniku skupiny Webasto.

Používání "cookies"

Na našich stránkách používáme soubory označované jako "cookies". Jedná se o malý soubor, který může být uložen na pevném disku Vašeho počítače. Tento soubor vytváří webový server, s nímž jste prostřednictvím svého prohlížeče (např. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) navázali spojení, a poté Vám jej pošle. Díky tomuto souboru cookie můžete být při opětném navštívení stránky identifikováni, aniž byste museli znovu zadávat údaje, které jste již jednou zadali. Většina prohlížečů je v současné době standardně nastavena tak, že soubory cookies automaticky akceptují. Máte ale možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby cookies nebo jejich předchozí oznámení odmítal. Příslušné informace získáte pomocí funkce nápovědy Vašeho prohlížeče. Kromě toho můžete cookies kdykoli ze svého systému (např. v prohlížeči Windows Internet Explorer) vymazat.

Další informace o používání cookies na webových stránkách naleznete zde.

Informace společnosti AT Internet o ochraně osobních údajů

Používáme řešení společnosti AT Internet pro analýzu naší webové stránky. Cílem je koncipovat naši webovou stránku tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim potřebám. Rádi bychom zlepšili jak uživatelský komfort, tak i kvalitu naší webové nabídky a nabídli Vám včas a příjemnou formou produkty a informace, které by pro Vás mohly být zajímavé.

Abychom mohli uskutečnit výše uvedený cíl, je nutné provádět statistické vyhodnocení a analýzu chování uživatelů na naší webové stránce. K tomu potřebujeme shromážděné údaje vyhodnotit pro tyto účely:

 • porovnávání performance nebo rentability našich webových stránek,
 • počítání návštěvnosti,
 • sledování, jak návštěvníci sledují online reklamu na webové stránce, programy partnerů a poboček, obsahy rich medií nebo zvláštních kampaní,
 • měření částí webové stránky, které jsou pro Vás zvláště atraktivní,
 • vyhodnocení původu online uživatelů pro účely lokální optimalizace naší nabídky.

Rozlišujeme mezi surovými (nezpracovanými) daty (1) a zpracovanými daty (2):

(1) Shromažďujeme tyto údaje:

 • Buď soubor cookie (jedná se o malý textový soubor, který se z webové stránky uloží ve Vašem počítači), který obsahuje několik informací:

- název serveru, který soubor cookie uložil,

- identifikace bez použití jména ve formě jedinečného čísla,

- datum ukončení platnosti;

 • nebo mobilní identifikační kód (jedná se o jedinečné číslo, které umožňuje jednoznačně identifikovat přístroj),
 • a IP adresa, která se používá pro geografickou lokalizaci. IP adresa je anonymizována zkrácením posledních tří číslic.
 • Všechny navigační údaje, které jsou shromážděny k tomuto identifikačnímu kódu.

(2) Po zpracování surových dat mluvíme o zpracovaných údajích, které poskytují následující informace:

 • identifikační číslo Unique Visitor ID,
 • všechna digitální analytická data ve spojení s tímto identifikačním kódem, která zpracovatel vypočítal.

Doby uchování osobních údajů:

 • Surová data jsou vymazána za šest měsíců po jejich získání.
 • Zpracovaná data se uchovávají po dobu platnosti smlouvy mezi námi a naším poskytovatelem a po dobu šesti měsíců.

Předávání osobních údajů

My a společnost AT Internet, která je zpracovatelem našich údajů, máme přístup k digitálním analytickým údajům.

Proti zpracování údajů společností AT Internet můžete podat protest na níže uvedeném odkazu:

https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Řízení online propagace se společností Netzeffekt GmbH

Pro účely optimalizace a evidence našich reklamních opatření a proto, aby bylo možné znovu oslovit návštěvníky našich internetových stránek, shromažďuje, ukládá a zpracovává také společnost, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Mnichov, Německo z našeho pověření anonymizované údaje o Vaší návštěvě stránek, které nejsou osobními údaji. Příležitostně se používají soubory cookies. Společnost Netzeffekt nemůže a nebude tato data o návštěvnících stránek spojovat s Vaším jménem nebo jinými osobními údaji, které jste nám sdělili.

Proti zpracování údajů společností Netzeffekt GmbH můžete podat protest na níže uvedeném odkazu:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Informace o ochraně osobních údajů služby Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics implementuje tzv. Soubory cookie, textové soubory uložené ve Vašem počítači a usnadňuje analýzu Vašeho používání webu. Informace týkající se používání této webové stránky generované pomocí cookies jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a uloženy

V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však bude Vaše IP adresa dříve zkrácena ve všech členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa bude přenášena na server Google v USA a ve zkratce zde pouze ve výjimečných případech. Po přiřazení provozovatelem této webové stránky Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky ve spojení s používáním webové stránky. a další používání internetu.

IP adresa přenášená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude kombinována s dalšími údaji sestavenými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit použitím příslušného nastavení softwaru prohlížeče, ale chceme vás informovat, že v tomto případě možná nebudete moci komplexně využívat všechny funkce této webové stránky. Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie v souvislosti s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) přenášených do Googlu a zpracováním těchto údajů společností Google pomocí tohoto odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de to download and install the available browser plugin.

Podrobnější informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/de.html and/or at https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Chtěli bychom zdůraznit, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód”gat._anonymizeIp();“ k zaručiení anonymity IP adres (tzv. IP maskování).

Používáme následující soubory cookie Google Analytics:

 • __utma 2 years from set/update Používá se k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí knihovna javascript a neexistují žádné existující soubory __utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
 • __utmt 10 minutes Používá se k omezení počtu žádostí.
 • __utmb 30 mins from set/update Používá se k určení nových relací / návštěv. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí knihovna javascript a neexistují žádné existující soubory cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
 • __utmc End of browser session Nepoužívá se v ga.js. Sada pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení s souborem __utmb, aby určil, zda se uživatel nacházel v nové relaci / návštěvě.
 • __utmz 6 months from set/update Uloží zdroj provozu nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie je vytvořen při spuštění knihovny javascript a je aktualizován při každém odeslání dat do Google Analytics.
 • __utmv 2 years from set/update Slouží k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie je vytvořen, když vývojář používá metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie byl také použit pro metodu _setVar s ukončenou podporou. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

Chcete-li se odhlásit ze sledování Google Analytics

Můžete se odhlásit z zpřístupnění aktivit na vašem webu Google Analytics instalacíGoogle Analytics opt-out browser add-on. Doplněk zabraňuje JavaScript Google Analytics (gtag.js, ga.js, analytics.js a dc.js), který je spuštěn na webech, ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěvy.

Používání doplňku prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics nezabrání majitelům stránek v používání jiných nástrojů k měření analytiky stránek. Nezabrání tomu, aby byla data odesílána na web samotný nebo jiným způsobem do webových analytických služeb.

Používání sociálních pluginů Facebooku, Google+, Twitteru a XING

Na našich webových stránkách nepoužíváme žádné sociální pluginy, ale pouze odkazy (linky) na příslušné sociální sítě.

Na našich webových stránkách se nacházejí odkazy na tyto sociální sítě nebo služby:

 • Externí sociální síť Facebook společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy (zásuvné moduly) lze identifikovat podle některého loga společnosti Facebook (bílé písmeno „f“ na modrém pozadí nebo ikona „palec nahoru“) nebo podle označení „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled facebookových social plugins najdete zde: developers.facebook.com/plugins.
 • Externí sociální síť „Google+“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pluginy jsou označeny na naší webové stránce logem Google+ nebo symbolem „+ 1”.
 • Externí služba Twitter společnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Pluginy jsou vázány na slova jako "Twitter" nebo "Sleduj", spojené se stylizovaným modrým ptákem. Tlačítka si můžete prohlédnout na twitter.com/about/resources/buttons. Za pomoci tlačítka je možné sdílet příspěvek nebo stránku našeho webu nebo nás sledovat na Twitteru.
 • Síť XING společnosti XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Pluginy jsou označeny tlačítkem XING Share.

Pokud by byly použity pluginy, jsou standardně způsobem deaktivovány a musíte je výslovně aktivovat. Funkce, které jsou přiřazeny k odkazům na danou sociální síť nebo službu (Facebook, Google+, Twitter, XING), zejména předávání informací a uživatelských dat, se neaktivují pouhým navštívením naší webové stránky, ale teprve kliknutím na příslušné odkazy. Jestliže kliknete na tyto odkazy, aktivují se pluginy Facebooku, Goolge+, Twitteru nebo XING a Váš prohlížeč vytvoří přímé spojení se servery příslušné sociální sítě nebo služby, tj. Facebook, Google+, Twitter nebo XING. Jestliže během návštěvy naší webové stránky na odkazy kliknete a jste zalogováni přes svůj osobní uživatelský účet do dané sociální sítě nebo služby (Facebook, Google+, Twitter, XING), bude předána informace o tom, že jste navštívili naši webovou stránku, příslušnému provozovateli (Facebook, Google+, Twitter, XING). Návštěvu webové stránky může příslušný provozovatel (Facebook, Google+, Twitter, XING) přiřadit k Vašemu účtu. Tyto informace jsou předávány provozovateli (Facebook, Google+, Twitter, XING) a tam případně uloženy. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na odkaz ze svého účtu odhlásit. Doplňující informace o uložených údajích najdete pod těmito odkazy:

I když nejste členem žádné z výše uvedených sociálních sítí nebo služeb, existuje možnost, že tyto sítě a služby odhalí a případně uloží Vaši IP adresu prostřednictvím sociálního pluginu. Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování, shromažďování a používání osobních údajů společnostmi Facebook, Google+, Twitter a XING a o Vašich právech a možnostech nastavení naleznete v následujících poznámkách o ochraně osobních údajů:

Kromě toho můžete využít možnosti zablokovat sociální pluginy pomocí add-ons pro Váš prohlížeč, například pro plugin Facebooku použijte "Facebook Blocker", který si můžete stáhnout z internetu. Částečně můžete změnit i svoje nastavení ochrany osobních údajů, např. na adrese https://twitter.com/account/settings.

Zasílání novinek (Newsletter)

Zasíláme zpravodaj s novinkami (novinky/newsletter), e-maily a další elektronické zprávy s informacemi reklamního charakteru (dále jen „novinky“) pouze se souhlasem příjemce nebo na základě zákonného povolení. Pokud byly v rámci přihlášení k odběru novinek konkrétně vymezeny jejich obsahy, je takové vymezení obsahu pro udělení souhlasu uživatele závazné.

Pokud se přihlásíte k odběru našich novinek, použijeme osobní údaje potřebné pro tento účel nebo údaje, které jste nám sdělili zvlášť, abychom Vám mohli pravidelně zasílat náš newsletter na Vaši e-mailovou adresu. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit buď zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo za pomoci odkazu uvedeného v newsletteru.

Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, postačí, když zadáte svoji e-mailovou adresu. Přihlášení probíhá v tzv. režimu double-opt-in. To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete vyzváni, abyste své přihlášení k odběru novinek potvrdili. Toto potvrzení je nezbytné k tomu, aby se nemohl přihlásit nikdo s cizími e-mailovými adresami.

Přihlášení k odběru novinek se dokumentuje, aby bylo možné přihlašovací proces prokázat v souladu s právními požadavky. Pro tento účel se ukládá informace o okamžiku přihlášení a potvrzení a také IP adresa.

Odběr našeho newsletteru můžete kdykoli vypovědět, tj. odvolat svůj souhlas. Tím současně zanikne Váš souhlas s jeho zasíláním. Odkaz pro vypovězení odběru novinek najdete na konci každého newsletteru.