Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Link to Data Privacy Settings: You can change your Data Privacy Settings whenever needed to adapt your settings.

Podniky skupiny Webasto rešpektujú Vašu súkromnú sféru a berú ochranu osobných údajov veľmi vážne. Chceli by sme, aby ste vedeli, kedy ktoré údaje uchovávame a ako ich používame. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré zabezpečujú dodržiavanie predpisov o ochrane údajov.

Anonymné získavanie údajov

Nepersonalizované webové stránky skupiny Webasto (www.webasto.com, www.webasto-group.com, www.webasto-comfort.com a www.webasto-career.com) môžete v zásade navštevovať bez toho, že by ste nám oznámili, kto ste. Pri návšteve našej internetovej ponuky na internete sa protokoluje IP adresa aktuálne použitá Vaším PC, typ prehliadača a operačný systém Vášho PC, webová stránka, z ktorej nás navštevujete, dátum, čas a Vami navštívené webové stránky. Vyvodenie záverov ohľadne osobných údajov z toho však pre nás nie je možné ani zamýšľané. Tieto informácie sa vyhodnocujú na štatistické účely. Ako jednotlivý užívateľ pri tomto zostávate v anonymite.

Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré sa týkajú Vašej osoby. Pod to spadajú údaje ako Vaše meno, adresa, poštová adresa, telefónne číslo. Nespadajú pod to informácie, ktoré sa nedajú priamo spájať s Vašou skutočnou identitou (ako napríklad doba zotrvania na webovej stránke alebo počet užívateľov na webovej stránke). Podniky skupiny Webasto získavajú osobné údaje iba vtedy, keď nám ich sami oznámite, napríklad pri vyplňovaní prihlasovacieho formulára, pri registrácii pre personalizované služby alebo pri prenose žiadosti o miesto. Vaše údaje zadané do formulára sa uchovávajú iba na nasledujúce účely:

 • zodpovedanie Vašej otázky o ponuke spoločnosťou Webasto
 • prihlásenie na odber a zasielanie Newsletteru
 • odovzdanie Vašich údajov v rámci uchádzania sa o miesto príslušnému personálnemu oddeleniu
 • analýza anonymizovaných užívateľských údajov za účelom rozšírenia a zlepšovania našej webovej stránky

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vyhradzujeme si možnosť postúpenia Vašich údajov iným podnikom skupiny Webasto, našim zmluvným predajcom a servisným partnerom, aby sme Vám mohli poskytovať optimálnu starostlivosť. Ak si vyžiadate cez našu webovú stránku https://www.webasto-comfort.com, ponuku predajcu, odovzdáme Vami uvedené osobné údaje predajcom, ktorých ste si zvolili.

V rámci oprávnenej žiadosti o informáciu resp. vymazanie údajov Vás spoločnosť Webasto samozrejme rada podporí tým, že Vašu žiadosť postúpi vo Vašom mene poskytovateľovi služieb.

Odovzdanie údajov iným tretím subjektom je vylúčené okrem toho prípadu, že by ste s tým výslovne súhlasili.

Doba uchovávania

Osobné údaje, ktoré nám boli oznámené cez našu webovú stránku, sa uchovávajú iba dovtedy, kým nie je splnený účel, na ktorý nám boli zverené. Pokiaľ je potrebné dodržiavať lehoty uchovávania podľa obchodného a daňového práva, môže byť doba uchovávania určitých údajov až do 10 rokov.

Vaše práva

Vaše práva ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov sú nasledujúce:

 • Právo prístupu k Vašim uchovávaným údajom;
 • Právo na opravu;
 • Právo na vymazanie;
 • Právo namietať;
 • Právo na obmedzenie spracúvania;
 • Právo na prenosnosť údajov.

Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Máte právo podať sťažnosť na príslušnom kontrolnom orgáne.

Ak by ste už nesúhlasili s uchovávaním Vašich osobných údajov alebo ak sa tieto stali nesprávnymi, postaráme sa na základe príslušného pokynu v rámci zákonných ustanovení o ich vymazanie, opravu alebo zablokovanie. Na prianie dostanete bezplatnú informáciu o všetkých osobných údajoch, ktoré o Vás uchovávame. Pri otázkach k získavaniu, spracúvaniu alebo používaniu Vašich osobných údajov, pre informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie údajov ako aj pre použitie ďalších práv sa prosím obráťte na zodpovednú osobu skupiny Webasto (dataprotection@webasto.com) alebo písomne na príslušný podnik skupiny Webasto.

 

Používanie „Cookies“

Na našich stránkach sa používajú „Cookies“. Cookie je malý záznam, ktorý sa môže uložiť na Vašom pevnom disku. Tento záznam vytvára webový server, s ktorým ste cez Váš prehliadač (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) nadviazali spojenie, a potom Vám ho posiela. Prostredníctvom Cookie Vás možno pri návšteve webovej stránky opäť identifikovať bez toho, že by ste museli znova zadávať údaje, ktoré ste už zadali predtým. Väčšina prehliadačov je v súčasnosti už štandardne nastavená tak, že Cookies automaticky akceptuje. Máte však možnosť nastaviť svoj prehliadač na odmietnutie Cookies alebo ich zobrazenie predtým. Informácie o tomto dostanete prostredníctvom funkcie pomocníka v prehliadači, ktorý používate. Okrem toho môžete vo svojom systéme (napr. vo Windows Internet Explorer) Cookies kedykoľvek vymazať.

Ďalšie informácie o používaní cookies na stránke nájdete tu.

Odkazy na iné webové stránky

Naša ponuka online obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiaden vplyv na to, či ich prevádzkovatelia dodržiavajú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Preto by ste mali osobitne skúmať príslušné ponúkané vyhlásenia o ochrane údajov. Tiež nemáme žiaden vplyv na zákonnosť obsahov týchto webových stránok. Preto odmietame akúkoľvek zodpovednosť za obsahy iných webových stránok.

Riadenie opatrení reklamy online so spoločnosťou Netzeffekt GmbH

Na optimalizáciu a zúčtovanie našich opatrení v reklame a aby sa umožnilo opätovné oslovenie návštevníkov našich internetových stránok, získava, uchováva a spracúva aj, Netzeffekt GmbH, Theresienhoehe 28, 80339 Mníchov, Nemecko na základe našej zákazky anonymizované, nie osobné, údaje o Vašej návšteve. Na toto sa príležitostne používajú Cookies. Netzeffekt nemôže a nebude tieto údaje o návštevách spájať s Vaším menom alebo inými osobnými údajmi, ktoré ste nám dali.

Proti spracúvaniu údajov spoločnosťou Netzeffekt GmbH môžete namietať pod nasledujúcim odkazom:

https://datenschutz.netrk.net/optout

Používanie Social Plugins Facebooku, Google+, Twitteru und XINGu

Na našich webových stránkach nepoužívame Social Plugins, ale výlučne odkazy (Links) na príslušné siete.

Na našej webovej stránke sa nachádzajú odkazy na nasledujúce sociálne siete / služby:

 • Externá sociálna sieť Facebook spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy sú viditeľné na jednom z log Facebooku (biele „f“ na modrej dlaždici alebo znak „palec nahor“) alebo sú označené doplnkom „Facebook Social Plugin“. Zoznam a vzhľad Facebook Social Plugins možno nájsť na developers.facebook.com/plugins.
 • Externá sociálna sieť „Google+“ spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pluginy sú v rámci našej internetovej prezentácie označené logom Google+ alebo doplnkom „+1“.
 • Externá služba Twitter spoločnosti Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Sú napojené na pojmy ako „Twitter“ alebo „sledovať“, identifikovateľné podľa štylizovaného modrého vtáka. Tlačidlá si možno pozrieť na twitter.com/about/resources/buttons. S pomocou tlačidiel je možné zdieľať niektorý príspevok alebo stranu našej webovej stránky na Twitteri alebo sledovať na Twitteri nás.
 • Sieť XING spoločnosti XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354 Hamburg. Pluginy sú označené tlačidlom XING Share.

Ak by sa pluginy mali použiť, sú štandardne deaktivované a musíte ich výslovne aktivovať. Funkcie priradené odkazom na príslušné siete/služby (Facebook, Google+, Twitter, XING), najmä odovzdávanie informácií a užívateľských údajov, sa neaktivujú už navštívením našej webovej stránky, ale až kliknutím na príslušné odkazy. Ak sa kliknutím sledujú tieto odkazy, aktivujú sa pluginy Facebooku, Google+, Twitteru, a/alebo XINGu a Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi príslušnej siete/služby, t.j. Facebooku, Google+, Twitteru, a/alebo XINGu. Pokiaľ budete počas svojej návštevy našich webových stránok sledovať odkazy a budete prihlásení v príslušnej sieti/službe (Facebook, Google+, Twitter, XING) cez Váš osobný užívateľský účet, postúpi sa informácia, že ste navštívili našu webovú stránku príslušnému prevádzkovateľovi (Facebook, Google+, Twitter, XING). Príslušný prevádzkovateľ (Facebook, Google+, Twitter, XING) môže návštevu webovej stránky priradiť k Vášmu účtu. Tieto informácie sa prenesú prevádzkovateľovi (Facebook, Google+, Twitter, XING) a tam sa poprípade uchovávajú. Aby ste tomuto zabránili, musíte sa pred kliknutím na odkaz odhlásiť z Vášho účtu. Doplňujúce informácie k uchovávaným informáciám nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Aj keď nie ste členom niektorej z uvedených sociálnych sietí/služieb, existuje možnosť, že sa tieto cez Social Plugin dozvedia Vašu IP adresu a poprípade ju budú uchovávať. Podrobnosti k účelu a rozsahu spracúvania, získavaniu a používaniu údajov zo strany Facebooku, Google+, Twitteru a XINGu a ich práv v tomto smere a o možnostiach nastavení môžete zistiť v jednotlivých upozorneniach o ochrane údajov:

Okrem toho existuje možnosť zablokovať Social Plugins s pomocou doplnkov pre Váš prehliadač, napríklad Facebook Plugin s „Facebook Blocker“, ktoré si môžete stiahnuť z internetu. Čiastočne môžete meniť aj Vaše nastavenia ochrany údajov, napr. pod https://twitter.com/account/settings.

Newsletter

Newsletter, e-maily a ďalšie elektronické správy s reklamnými informáciami (v ďalšom „Newsletter“) zasielame len so súhlasom príjemcu alebo so zákonným povolením. Pokiaľ sa v rámci prihlásenia na odber Newsletteru konkrétne opíšu jeho obsahy, sú smerodajné pre súhlas užívateľa.

Ak sa prihlásite na odber nášho Newsletteru, použijeme údaje, ktoré sú na to potrebné, alebo údaje osobitne oznámené Vami, aby sme Vám pravidelne zasielali náš e-mailový Newsletter. Odhlásenie z odberu Newsletteru je možné kedykoľvek a môže sa uskutočniť buď správou na dolu uvedenú možnosť kontaktu alebo cez link v Newsletteri, ktorý je na to určený.

Na prihlásenie na odber Newsletteru stačí, ak nám uvediete svoju e-mailovú adresu. Prihlásenie na odber Newsletteru sa uskutočňuje tzv. postupom Double-Opt-In. T.j. po prihlásení dostanete e-mail, v ktorom Vás žiadame o potvrdenie Vášho prihlásenia. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol prihlasovať pod cudzími e-mailovými adresami.

Prihlásenia na odber Newsletteru sa protokolujú, aby sa proces prihlásenia dal doložiť podľa právnych požiadaviek. K tomuto patrí uchovávanie okamihu prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP adresy.

Príjem nášho Newsletteru môžete kedykoľvek vypovedať, t.j. odvolať svoj súhlas. Tým zároveň zanikne aj Váš súhlas na jeho zasielanie. Odkaz na vypovedanie Newsletteru nájdete na konci každého Newsletteru.

Zodpovednosť v rámci zákonov na ochranu dát nesie

Ochrana dát skupiny Webasto
Webasto SE

Kraillinger Straße 5
82131 Stockdorf
Nemecko

Úradník pre ochranu dát: Manfred Gerlach
dataprotection@webasto.com
Telefón: +49 (89) 8 57 94-0